Εργατικό Δίκαιο. Εμπορικο Δίκαιο : Σε τοπικό. εθνικό. διεθνές επίπεδο

Καλύπτουμε όλο το φάσμα της σχέσης εργοδότη-εργαζομένου

Γνωρίζουμε σε βάθος τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις μεταξύ τους σχέσεις (business to business)

 • Τερματισμός / Λήξη εργασιακών σχέσεων (όπως απολύσεις, άδειες απουσίας, λήση σύμβασης εργασίας)
 • Αναδιαρθρώσεις, μεταβιβάσεις επιχειρήσεων
 • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας, κανονισμοί για το ωράριο εργασίας, εξωτερικές αναθέσεις εργασιών
 • Διαμεσολάβηση για ανάληψη θέσεων εργασίας απο χώρες της Πρώην Γιουγκοσλαβίας, από την Ελλάδα και την Κύπρο
 • Μοντέλα αμοιβών, προγράμματα μπόνους, συστήματα κινήτρων απόδοσης
 • Μισθώσεις προσωπικού
 • Κανονιστική συμμόρφωση
 • Προστασία Δεδομένων
 • Διακρίσεις, εργασιακός εκφοβισμός
 • Νέα μοντέλα εργασίας, Home Office, εταιρικές συμφωνίες
 • Εσωτερικές έρευνες, επίλυση διαφορών, δικαστική διαμάχη και διαιτησία
 • Υποστήριξη για υλοποιήσεις HR-IT
 • Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις
 • Αναθεώρηση και σύνταξη συμβάσεων
 • Διεξαγωγή εξωδικαστικών διαπραγματεύσεων
 • Επίλυση συγκρούσεων, εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών (διαιτησία, διαμεσολάβηση κ.λπ.)
 • Δικαστική Εκπροσώπηση, ασφαλιστικά μέτρα / προσωρινές διαταγές, τακτική διαδικασία
 • Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων εσωτερικού και εξωτερικού
 • Ανάλυση ρίσκου και ευκαιριών
 • Επιβολή και αντίκρουση αξιώσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας!